Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

XXXVII sesja RG Pokój - 2018

Data wydarzenia: 
25.04.2018 - 17:00

XXXVII sesja Rady Gminy Pokój odbędzie się 25.  kwietnia 2018 roku o godzinie 15:00 w sali narad Urzędu Gminy Pokój.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji   
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Spotkanie z przedstawicielem Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”
 6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 7. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXXVI sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) nadania statutu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
  b) określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Pokój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
  c) określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta Gminy Pokój udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
  d) zmiany budżetu gminy na 2018 rok
  e) wieloletniej prognozy finansowej
 10. Zapytania i wnioski mieszkańców
 11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 12. Zakończenie sesji