XXXVIII sesja RM w Namysłowie - 2018

Data wydarzenia: 
28.03.2018 - 14:00

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Namysłowie odbędzie się 28. marca 2018 r. o godzinie 12:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois 3.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Informacja Jednostek Organizacyjnych i Spółek Gminy Namysłów z podjętych i zrealizowanych działań w 2017 roku.
 4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1. nadania nazwy ulicy;
  2. nadania nazwy skwerowi;
  3. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ligota Książęca na lata 2018-2024;
  4. podziału Gminy Namysłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
  5. podziału Gminy Namysłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
  6. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Namysłów w roli partnera do przygotowania i realizacji projektu pn. „Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku” w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 konkurs nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18;
  7. wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego”;
  8. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2018 roku;
  9. zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Namysłów;
  10. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  11. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy.
 5. Sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2017 r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 8. Przyjęcie protokołów z XXXVI i XXXVII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.