Lokalne firmy i instytucje: Usługi Transportowe - Jerzy Węgliński
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Pierwsza wpłata do PPE z namysłowskiego Veluxa

PPE w NamysłowieFabryka VELUX w Namysłowie, jako jedna z nielicznych firm w regionie, zdecydowała się na przystąpienie do Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) i już w czerwcu wpłaciła pierwsze składki.

Oznacza to, że pracownicy zyskali dobrowolną formę ubezpieczenia emerytalnego, w całości finansowaną przez pracodawcę.

W przypadku obowiązkowego Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) składkę 1,5% płaci pracodawca, zaś pracownik 2%.

PPE w namysłowskim VELUX-ie

Deklarację uczestnictwa w programie podpisało już ponad 62% załogi. Fabryka VELUX w Namysłowie należy do jednych z największych zakładów produkcyjnych w regioniei zatrudnia ponad 800 osób.

„Pracowniczy Program Emerytalny, na który zdecydowaliśmy się w fabryce VELUX w Namysłowie, doskonale wpisuje się w koncepcję przedsiębiorstwa modelowego, jakim chce być VELUX. To oznacza, że chcemy troszczyć się o naszych pracowników i ich rodziny również, gdy przejdą na emeryturę. Takie działanie wyróżnia nas wśród lokalnych pracodawców" – mówi Krystian Żurek, dyrektor fabryki VELUX w Namysłowie. 

Pracownicy z Namysłowa chętni na PPE

Przystąpienie fabryki VELUX w Namysłowie do Pracowniczego Programu Emerytalnego zostało entuzjastycznie przyjęte przez większość pracowników. Do programu przystąpiło już 62% zatrudnionych osób. Duża w tym zasługa i rola związków zawodowych, które przychylnie podeszły do projektu PPE i wsparły pracodawcę w procesie komunikacji o nim wśród załogi.

„PPE to kolejny benefit, jaki oferuje swoim pracownikom fabryka VELUX w Namysłowie. Jest on bardzo ważny, gdyż dotyczy przyszłych emerytur. Załoga docenia tę decyzję i wykazuje duże zainteresowanie uczestnictwem w tym programie" – mówi Sylwia Dziubdzińska, dyrektor personalna fabryki VELUX w Namysłowie.

Fabryka okien i kołnierzy VELUX w Namysłowie to jeden z największych zakładów produkcyjnychw regionie zatrudniających ponad 800 osób. Program PPE stał się integralnym elementem polityki personalnej VELUX, która stawia na tworzenie najlepszych i bezpiecznych warunków pracy dla swoich pracowników. Firma oferuje szereg benefitów pozapłacowych dla wszystkich jak: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, dostęp do bogatej bazy szkoleń, karty i karnety sportowe i kulturalne, dofinasowanie obiadów czy owoce na drugie śniadanie.

PPE w Namysłowie

Według rejestru Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 czerwca 2019 roku w Namysłowie, oprócz spółki NM Polska, do której należy fabryka VELUX, na PPE zdecydowały się jeszcze tylko Zakłady Energetyki Cieplnej.

PPE – czyli dodatkowy benefit dla pracowników

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) to finansowane w całości przez pracodawcę dodatkowe oszczędzanie na emeryturę pracownika w ramach III filaru. Inicjatorem uruchomienia tego programu jest pracodawca. Firmy, które nie zdecydowały się na PPE, zgodnie z ustawą, są zobligowane do wdrożenia rządowego programu czyli Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK).

Każdemu pracownikowi, który wyraził chęć uczestnictwa w PPE, oprócz standardowego wynagrodzenia oraz obowiązkowych składek ZUS, fabryka VELUX będzie co miesiąc wpłacać składkę podstawową na jego konto w PPE. Składka podstawowa stanowi 3,5% wynagrodzenia brutto oraz wszystkich jego pozostałych składników, stanowiących podstawę do naliczenia składki ZUS. W przypadku PPK składka ta wynosi 1,5%, plus pracownik obowiązkowo płaci 2% swojego wynagrodzenia brutto.

Podczas wypełniania deklaracji uczestnictwa w PPE pracownik ma możliwość zadeklarowania składki dodatkowej, a jej minimalna wysokość to 50 zł. Będzie ona potrącona z wynagrodzenia netto. Co istotne, środki są własnością pracownika i podlegają dziedziczeniu oraz można je w całości, bez podatku, wypłacić po ukończeniu 60. roku życia. W przypadku PPK w wieku 60 lat można wypłacić bez podatku 25% jednorazowo i 75% w ratach przez 10 lat.

PPE a PPK

Uczestnikiem PPE może być każdy pracownik fabryki VELUX zatrudniony na umowę o pracę przez okres co najmniej 6 miesięcy. Wystarczy, że wypełni deklarację uczestnictwa, w której zadecyduje m.in. o tym, na jaki fundusz lub fundusze inwestycyjne będą przelewane jego składki podstawowe w ramach PPE.

Jeśli pracownik odejdzie z Grupy VELUX, środki zgromadzone w PPE może przetransferować do PPEu nowego pracodawcy lub na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE). Jeśli natomiast po zakończeniu swojej umowy o pracę pozostawi zgromadzone środki w PPE Grupy VELUX, będą one nadal jego własnością i będą inwestowane zgodnie z wybranymi subfunduszami.

Uczestnictwo w programie PPE jest dobrowolne, zatem pracownik może przystąpić w każdej chwili po przepracowaniu 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę, jak również może z niego zrezygnować po przystąpieniu. Jednak w sytuacji rezygnacji pracodawca przestaje opłacać składki.

PPE w Namysłowie
PPE a PPK