III sesja Rady Powiatu Namysłowskiego

Data wydarzenia: 
28.01.2015 - 13:00

III sesja Rady Powiatu Namysłowskiego odbędzie się 28. stycznia 2015 roku o godzinie 12:00

w sali narad, na I piętrze Starostwa Powiatowego w Namysłowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ślubowanie radnych.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Namysłowskiego V kadencji.
 6. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego Nr XLI1341/2014 z dnia 24 października 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2015;
  • „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Namysłowskim na lata 2015-2017";
  • powołania członka do Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku;
  • powołania członków do Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu;
  • powołania członków do Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska;
  • Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego;
  • Uchwalenia budżety powiatu na 2015 rok.
 9. Informacja NCZ SA o wykonaniu kontraktu z NFZ za 2014 rok oraz kontrakt na 2015 rok. Kształtowanie polityki spółki NCZ w 2015 roku.
 10. Informacja z działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Namysłowie.
 11. Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Wnioski i sprawy różne.
 14. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
 15. Zakończenie sesji.