Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Sesja Rady Gminy Domaszowice - luty 2016

Data wydarzenia: 
26.02.2016 - 14:00

XIII sesja Rady Gminy Domaszowice odbędzie się dnia 26. lutego 2016 roku o godzinie 13:00.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy Domaszowice. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach za 2016 r.
 8. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych gmin Powiatu Namysłowskiego.
 9. Informacja z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Domaszowicach za rok 2015 oraz plany na rok 2016.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Domaszowice;
  2. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
  3. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  4. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
  5. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Domaszowice w roku 2016;
  6. uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o.o.
  7. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaszowice;
  8. zmiany uchwały Nr XII.68.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  9. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżet u gminy Domaszowice na 2016 rok.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski.    
 13. Zamknięcie obrad sesji.
Podobne wydarzenia: