Sesja Rady Gminy Pokój - luty 2016

Data wydarzenia: 
24.02.2016 - 16:00

XIV sesja Rady Gminy Pokój odbędzie się 24 lutego 2016 roku o godzinie 15:00 w sali narad Urzędu Gminy Pokój.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja na temat funkcjonowania spółki „Ekowod”
 6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 7. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XIII sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 8. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 r.
 9. Interpelacje i zapytania radnych
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  b) zmiany budżetu gminy na 2015 rok
  c) wieloletniej prognozy finansowej
 11. Zapytania i wnioski mieszkańców
 12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 13. Zakończenie sesji
Organizator: 
Podobne wydarzenia: