XVII sesja Rady Gminy Domaszowice - sierpień 2016

Data wydarzenia: 
11.08.2016 - 15:00

XVII sesję Rady Gminy Domaszowice zaplanowano na czwartek 11. sierpnia na godzinę 13:00 w sali narad w Urzędzie Gminy Domaszowice.

Program sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zaopiniowanie projektu planu aglomeracji Namysłów;
  2. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” pomiędzy Gminą Domaszowice a Gminą Namysłów;
  3. przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” nr projektu RPOP.09.01-16-044/15;
  4. zmiany uchwały Nr XII.68.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  5. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2016 rok.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad sesji.