XVI sesja Rady Gminy Domaszowice

Data wydarzenia: 
21.06.2016 - 15:00

XVI sesja Rady Gminy Domaszowice odbędzie się we wtorek 21. czerwca 2016 roku o godzinie 13:00.

Najważniejszym punktem obrad będzie dyskusja i głosowanie nad absolutorium dla Wójta Gminy Domaszowice.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sytuacja finansowa gminy w aspekcie wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Informacja Wójta Gminy o organizacji placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Domaszowice za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2015 rok, w tym:
  • 1) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2015 rok,
  • 2) dyskusja,
  • 3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Domaszowice za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2015 rok.
 10. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, w tym:
  • 1) zapoznanie się z treścią uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Domaszowice w sprawie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy Domaszowice absolutorium za 2015 rok,
  • 2) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  • 3) dyskusja,
  • 4) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Domaszowice absolutorium za 2015 rok,
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • 1) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaszowice; 
  • 2) zmiany uchwały w sprawie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych;
  • 3) zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
  • 4) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;
  • 5) przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia zasiłków wyrównawczych;
  • 6) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków;
  • 7) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność gminy Domaszowice;
  • 8) zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Domaszowice za 2015 rok;
  • 9) zmiany uchwały Nr XII.68.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  • 10) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2016 rok.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Dodano 1 komentarz

Powstał na terenie powiatu namysłowskiego i części kluczborskiego w całej gminie wołczyn region NAMYSŁOWSCZYZNA