Lokalne firmy i instytucje: PW Duet Teresa Krawiec
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

XXVI sesja Rady Gminy Domaszowice - listopad 2013

Data wydarzenia: 
28.11.2013 - 12:00

XXVI sesja Rady Gminy Domaszowice

odbędzie się dnia 28 listopada 2013 roku o godz. 1200

w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice

Porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.  Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Analiza oświadczeń majątkowych.

8.  Podjęcie uchwał w sprawie:

1) uchwalenia „Programu współpracy Gminy Domaszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”;

2) zmiany uchwały Nr XXV.184.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 06 września 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia organizacji doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli;

3) uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Siemysłów;

4) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie dla Starostwa Namysłowskiego nieruchomości stanowiącej własność gminy Domaszowice;

5) uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Domaszowice;

6) zmiany Uchwały Nr XX.141.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania;

7) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

8) obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego na 2014 rok;

9 )określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych;

10) zmiany uchwały Nr XX.143.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

11) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2013 rok.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski.    

11. Zamknięcie obrad sesji.