Polecane firmy: Szybkiedomy.pl

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

Stowarzyszenie Prudenter Agas: zakończenie projektu „Edukacyjne szanse”

Logo Prudenter Agas31 lipca Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych Prudenter Agas zakończyło realizację kolejnego projektu skierowanego do młodzieży.

Projekt pn. "Edukacyjne szanse” był odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby młodzieży powiatu namysłowskiego w obszarze zniwelowania strat edukacyjnych spowodowanych pandemią, poprawy jakości edukacji oraz wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego.

W projekcie wzięło udział 140 uczniów a realizowany był w Namysłowie od 01 grudnia 2022 roku.

Zakres projektu

Zaplanowane działania pozwoliły młodzieży dotkniętej problemami wynikającymi z izolacji i zdalnego nauczania i wykluczenia cyfrowego wyrównać straty edukacyjne z zakresu przedmiotów maturalnych na poziomie ponadpodstawowym.

Druga, równoległa, część działań pomogła młodzieży poprawić zdrowie psychiczne, zbudować podstawy większej pewności siebie. Zajęcia przedmiotowe i psychologiczne były przeznaczone dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Badanie potrzeb

Z diagnozy przygotowanej przez Stowarzyszenie w styczniu 2022 (150 ankiet, rozmowy) oraz współpracującą z nami pracownię psychologiczną AFFIRMO jesienią 2020 (224 ankiety) wśród namysłowskiej młodzieży wynika, że uczniowie w naszym powiecie doświadczają wszystkich problemów spowodowanych izolacją i nauczaniem zdalnym, w tym trudności z percepcją, pamięcią, sprawnością psycho-fizyczną, obniżeniem motywacji, natężenie zjawisk o charakterze lękowym, epizodów depresyjnych. Rezultatem tych problemów są straty edukacyjne wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych. W szczególności dotyka do zjawisko obecnych klas maturalnych i przedmaturalnych, ponieważ oba roczniki już w szkole ponadpodstawowej spędziły prawie dwa lata nauki na nauczaniu zdalnym.

Cele projektu

Celem ogólnym projektu EDUKACYJNE SZANSE było wyrównanie strat edukacyjnych młodzieży spowodowanych przez trudności, w tym izolację, nauczanie zdalne i wykluczenie cyfrowe, które pojawiły się w czasie pandemii covid-19. Projekt umożliwił poszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia wyrównujące straty edukacyjne młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i edukacyjnym poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów maturalnych oraz podjął próbę wyrównania strat edukacyjnych spowodowanych pandemią oraz zniwelowania ograniczeń społecznych, finansowych i logistycznych, obniżających szanse edukacyjne namysłowskich uczniów w porównaniu do tych z dużych ośrodków.

Projekt w liczbach

W ramach projektu przeprowadzono zajęcia z 8 przedmiotów szkolnych (historii, wosu, języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki, biologii oraz chemii szkolnych w 14 grupach, razem 211 godzin zajęć oraz 30 godzin zajęć z psychologiem w tym zajęcia grupowe i indywidualne.

Przyszłość projektu

Stowarzyszenie deklaruje kontynuację projektu w ramach możliwość finansowych oraz organizacyjnych w nadchodzącym roku szkolnym. 

Edukacyjne szanse - projekt realizowany w Namysłowie

 

Projekt był finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23”,

utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

 


Edukacyjne szanse - projekt realizowany w Namysłowie
Sekcje: