Nabór ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku

Data wydarzenia: 
01.07.2019 - 16:00

Do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęła prośba od Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu, dotycząca naboru kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku. Kadencja osób obecnie pełniących tę funkcję mija w dniu 31 grudnia 2019 r. Radzie przysługuje wybór czterech ławników, którzy swoje obowiązki wykonywać będą od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2023 r.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać (poprzez złożenie do sekretariatu Urzędu Miejskiego przy ul. Dubois 3 kart zgłoszeń) prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku. W związku z tym, że 30 czerwca br. wypada w niedzielę, ostateczny termin składania dokumentów upływa w dniu 1 lipca 2019 r.

Więcej szczegółów w załączniku: http://bip.namyslow.eu/5517/informacja-dotyczaca-wyboru-lawnikow-na-kadencje-2020-2023.html