V sesja Rady Miejskiej w Namysłowie

Data wydarzenia: 
26.02.2015 - 13:00

V sesja Rady Miejskiej w Namysłowie odbędzie się 26. lutego 2015 roku o godzinie 12:00

w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2015 rok,
  2. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie na 2015 rok,
  3. zatwierdzenia planu pracy Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie na 2015 rok,
  4. zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury Rady Miejskiej w Namysłowie na 2015 rok,
  5. zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2015 rok,
  6. zatwierdzenia planu pracy doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie,
  7. utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów,
  8. funduszu sołeckiego,
  9. określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego,
  10. zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów,
  11. zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów,
  12. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasowice,
  13. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
  14. zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  15. wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik,
  16. zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  17. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2015 roku,
  18. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Namysłów,
  19. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania,
  20. zmiany uchwały w spawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  21. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
 4. Ocena stanu bezpieczeństwa gmin powiatu namysłowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2014.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 7. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad V sesji Rady Miejskiej.