XIV sesja Rady Gminy w Wilkowie - marzec 2016

Data wydarzenia: 
17.03.2016 - 14:00

XIV sesja Rady Gminy w Wilkowie odbędzie się 17. marca 2016 roku o godzinie 13:00 w Domu Kultury w Wilkowie.

Będzie m. in. o dietach dla radnych i sołtysów, wysokości gminnej dopłaty do wody, zwierzętach bezdomnych i dofinansowaniu Policji.

Harmonogram obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy Wilków.
 6. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wilków.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. o zmianie uchwały Nr XII.83.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  2. o zmianie uchwały Nr XII.84.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2016 rok;
  3. przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby;
  4. zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i sołtysom;
  5. dopłaty z budżetu Gminy Wilków do 1 m3 wody;
  6. uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2016-2018 Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z.o.o.;
  7. określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2016 roku;
  8. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wilków;
  9. załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Wilków.
 8. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 11. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Gminy.