XVII sesja Rady Miejskiej w Namysłowie - czerwiec 2016

Data wydarzenia: 
17.06.2016 - 12:00

Czerwcowa sesja Rady Miejskiej w Namysłowie wyjątkowo odbędzie się w sali widowiskowej Namysłowskiego Ośrodka Kultury.

Głosowane będzie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa. Ponadto radi zadecydują m.in. o zamknięciu bibliotek w Głuszynie i Ligocie Książęcej  a będących filiami Biblioteki Publicznej w Namysłowie.

Ważnym punktem obrad będzie kwestia ustalenia zasad umieszczania reklam w przestrzeni publicznej.

Zostaną również przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami przysiółka Wszemil o połączeniu go z Jastrzębiem.

Dr Paweł Kuczma - logo kancelarii radcy prawnego
Radca Prawny Prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma
Pomoc drogowa Marcińczak
Pomoc drogowa Marcinczak & Synowie

Sesja odbędzie się 17. czerwca 2016 roku o godz. 12:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok,
  2) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2015 rok,
  3) absolutorium dla Burmistrza Namysłowa,
  4) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów,
  5) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów,
  6) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  7) likwidacji Filii Bibliotecznej w Głuszynie wchodzącej w skład Namysłowskiego Ośrodka Kultury - Biblioteki Publicznej w Namysłowie,
  8) likwidacji Filii Bibliotecznej w Ligocie Książęcej wchodzącej w skład Namysłowskiego Ośrodka Kultury - Biblioteki Publicznej w Namysłowie,
  9) przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Jastrzębie i przysiółka Wszemil w przedmiocie likwidacji urzędowej nazwy miejscowości Wszemil, stanowiącej przysiółek Jastrzębia i wprowadzenie na całym terenie nazwy miejscowości Jastrzębie,
  10) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  11) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kowalowice na lata 2016-2022,
  12) przygotowania przez Burmistrza Namysłowa projektu uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,
  13) zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2016 rok,
  14) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie na 2016 rok,
  15) zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie na 2016 rok,
  16) zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie na 2016 rok,
  17) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie na 2016 rok,
  18) zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie na 2016 rok,
  19) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  20) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.,
  21) wygaśnięcia mandatu radnego.
 4. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej za okres 1.01.2016 r. - 18.05.2016 r., tj.:
  a) Komisji Rewizyjnej,
  b) Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  c) Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska,
  d) Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury,
  e) Komisji Budżetowo-Gospodarczej.
 5. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie za 2015 r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 8. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad XVII sesji Rady Miejskiej.

Harmonogram Komisji Rady Miejskiej w Namysłowie przed sesją w dniu 17 czerwca 2016 r.

 • 13-06-2016 r. (poniedziałek), godz. 12:00 - Komisja Budżetu i Gospodarki
 • 13-06-2016 r. (poniedziałek), godz. 14.00 - Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych
 • 14-06-2016 r. (wtorek), godz. 12:00 - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
 • 14-06-2016 r. (wtorek), godz. 14.00 - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 15-06-2016 r. (środa), godz. 13:00 - Komisja Rewizyjna
 • 16-06-2016 r. (czwartek), godz. 13:00 - Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska