Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

XXXII sesja Rady Powiatu Namysłowskiego

Data wydarzenia: 
21.10.2009 - 14:00

Zwołuję XXXII sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się 21 październik (środa) 2009 r. o godzinie 12:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Namysłowie z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu między sesjami. Sprawozdanie Kierowników Wydziałów  bądź Kierowników Jednostek Powiatu w zakresie bieżącej pracy.
 4. Wystąpienie Wojewody Opolskiego na temat oceny szkód powodziowych w  powiecie namysłowskim
 5. Informacja bieżąca nt. funkcjonowania SP ZOZ.
 6. Informacja na temat przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2009/2010, wyników naboru do szkół oraz egzaminu maturalnego i zawodowego.
 7. Informacja z działalności Wydziału Dróg Powiatowych w I-III kwartale 2009r. Stan dróg powiatowych i obiektów inżynieryjnych na terenie powiatu namysłowskiego. Przygotowanie Wydziału Dróg Powiatowych do sezonu zimowego 2009-2010.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;
  • ustalenia regulaminu określającego organizację Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w tym Ośrodku;
  • zaopiniowania wniosku Starosty Namysłowskiego o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy;
  • zatwierdzenia projektu pn. „Opolska eSzkoła, szkołą ku przeszłości” współrealizowanego przez Powiat Namysłowski i zgłaszanego do współfinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 oraz udzielenia Zarządowi Powiatu upoważnienia do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków ww. projektu;  
  • uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Namysłowskiego;
  • Coworkingowa przestrzeń w mieście
   Klub Biznesu Biznes.Space
   Postaw dom - szybko
   Szybkiedomy.pl

  • zmiany w budżecie w związku ze  zmiana panu przychodów w 2009r.
  • zmiany budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2009r.
  • zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w 2009;
  • zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji w sprawach bieżących.
 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 12. Wolne wnioski i sprawy różne.
 13. Zakończenie sesji.

Przewodniczący

Rady Powiatu Namysłowskiego

Andrzej Michta