Lokalne firmy i instytucje: Biblioteka w Wilkowie
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

XXXIV sesja Rady Gminy w Wilkowie - 10 kwietnia 2014

Data wydarzenia: 
10.04.2014 - 13:00

XXXIV sesja Rady Gminy w Wilkowie

odbędzie się dnia 10. kwietnia  2014 roku o godzinie  13.00

w Domu Kultury w Wilkowie

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał  Rady Gminy.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy Wilków.
 7. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wilków.
 8. Sprawozdanie z działalności bibliotek, Domu Kultury i świetlic wiejskich za rok 2013.
 9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie w 2013 roku.
 10. Sprawozdanie  z  realizacji  programu  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • o zmianie uchwały Nr XXXI/235/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2014 rok;
  • o zmianie uchwały Nr XXXI/234/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  • przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby;
  • o zmianie uchwały Nr XXI/160/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej,  który  uczestniczył  w  działaniu  ratowniczym  lub  szkoleniu  pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę;
  • dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Wilków do stanu faktycznego;
  • ogłoszenia  tekstu  jednolitego  uchwały  Nr  VI/36/03  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia  27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilków.
 12. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 5  interpelacje radnych.
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 15. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy.