II sesja Rady Miejskiej w Namysłowie

Data wydarzenia: 
14.12.2010 - 13:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zwołuję II sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2010 r. (wtorek) o godz. 12.00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Namysłowa.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych.
 4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  • zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki,
  • określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania,
  • ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010,
  • ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Namysłowa,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłaty w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 8. Przyjęcie protokołów z  XLII sesji V kadencji i I sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad II sesji Rady Miejskiej.