IV sesja Rady Powiatu Namysłowskiego

Data wydarzenia: 
25.02.2015 - 14:00

IV sesja Rady Powiatu Namysłowskiego odbędzie się 25. lutego 2015 roku o godzinie 13:00

w sali narad na I piętrze Starostwa Powiatowego w Namysłowie

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
 5. interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów i doradców zawodowych,
  • trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i placówek działających na terenie Powiatu. Namysłowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
  • zmiany osoby do reprezentowania Powiatu Namysłowskiego w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Stobrawski Zielony Szlak",
  • rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna",
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska,
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu,
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku,
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej,
  • określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Powiat Namysłowski,
  • zmiany Uchwały Nr X.XXV111/369/2006 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata,
  • przekazywania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie w 2015 roku,
  • zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 r., m)zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2015 r.
 7. Sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2014 r.
 8. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu geodezji, kartografii oraz gospodarowania powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym dla obszaru Powiatu Namysłowskiego za rok 2014.
 9. Ocena stanu bezpieczeństwa w powiecie namysłowskim w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2014 r.
 10. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz ocena sytuacji kryminalno - porządkowej i stanu zagrożenia na terenie Powiatu Namysłowskiego w 2014 roku.
 11. Sprawozdanie z działalności Domu Dziecka w Namysłowie za 2014r.
 12. Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej w Namysłowie za 2014 rok.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Wnioski i sprawy różne.
 15. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
 16. Zakończenie sesji.