Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

XXIX sesja Rady Gminy Pokój - 31 stycznia 2014

Data wydarzenia: 
31.01.2014 - 16:00

XXIX sesja Rady Gminy Pokój

odbędzie się w dniu

31.  stycznia 2014 roku o godzinie 1500

w sali narad Urzędu Gminy Pokój

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXVIII sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Interpelacje i zapytania radnych
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2014 rok
  b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokój na 2014 rok
  c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Pokój na 2014 rok
  d) powołania komisji doraźnej ds. analizy możliwości wystąpienia Gminy Pokój ze spółki
  e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok
  f) uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
  g) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2010
  h) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
  i) zmiany budżetu gminy na 2014 rok
  j) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 9. Zapytania i wnioski mieszkańców
 10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 11. Zakończenie sesji